Projekt Slunce

Projekt – Slunce svítí pro všechny 
Od 2. 1. 2007 se na naší škole realizuje projekt s názvem Slunce svítí pro všechny. Je zaměřen na problematiku vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu je zlepšení podmínek a kvality vzdělávání na škole, které povede také ke zkvalitnění jejich života a zlepšení orientace těchto žáků ve společnosti.

Klíčové aktivity realizace:
– kariérové poradenství
– školní psychologická poradna
– výpočetní technika pro všechny
– další vzdělávání pedagogických pracov.

Personální zajištění projektu

Řízení projektu Kariérové poradenství Psycholog Výpočetní technika
PhDr. Jiřina Malastová Mgr. Zdena Cekotová PhDr. Jiří Štěrba Mgr. Jaroslava Houdová
Mgr. Olga Glucková

 

Evropský soc. fond
Evropská Unie
MŠMT
Ped. a vzd.centrum Karlovy Vary

Další informace o projektu – stručný obsah projektu
Projekt se cíleně zaměřuje na problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu je zlepšení podmínek a kvality vzdělávání na škole, které povede také ke zkvalitnění jejich života a zlepšení orientace těchto žáků ve společnosti.
Identifikace cílové skupiny vychází již ze samotného zaměření školy předkladatele (Základní škola praktická). Do základní školy praktické jsou vřazováni žáci, kteří nejsou schopni zvládnout požadavky základní školy, a to žáci s různým stupněm mentálního postižení, s kombinovaným postižením (nejčastěji mentálním a tělesným či čecovým), děti s autismem, epilepsií, poruchami chování, a zdravotním oslabením. Hlavním posláním výuky školy je řríprava žáků pro praktický život, a to rodinný, občanský i profesní. Tomuto cíli jsou přizpůsobeny osnovy i metody práce ve všech předmětech. Vzdělávací program tohoto typu školy je otevřený a pružný
systém, obsah učiva lze rozšířit či redukovat tak, aby bylo možné respektovat na základě speciální pedagogické diagnostiky ruzné individuální pracovní tempo, individuální schopnosti a zvláštnosti žáku. Škola mnohdy přebírá funkci rodinného zázemí a vybavuje žáka základními klíčovými kompetencemi potřebnými v jeho dalším živote.

Páteř projektu tvoří klíčové aktivity, které budou naplňovány v průběhu realizace projektu a které povedou jednak ke zkvalitnění klíčových kompetencí našich žáku a jednak k postupné eliminaci rizik vedoucích k předčasnému
ukončování povinné školní docházky a zajištování širší podpory při výběru budoucího povolání.

[notice]Závěrečné setkání „Kulatý stůl“ k projektu „Slunce svítí pro všechny“ … více informací >>>[/notice]
Průběh realizace projektu: